Resolució ACC/4019/2023, de 27 de novembre, publicada al DOGC número 9052, de 30 de novembre de 2023

30/11/2023

Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a la recuperació, rehabilitació, adequació i execució de captacions d'aigües subterrànies per a l'abastament.

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases de les subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a la recuperació, rehabilitació, adequació i execució de captacions d'aigües subterrànies per a l'abastament, fetes públiques per la Resolució ACC/3498/2023, de 17 d'octubre, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la recuperació, rehabilitació, adequació i execució de captacions d'aigües subterrànies per a l'abastament, i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les convocatòries corresponents i per resoldre l'atorgament de les subvencions.

b) La modificació de les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a la recuperació, rehabilitació, adequació i execució de captacions d'aigües subterrànies per a l'abastament, feta pública per la Resolució ACC/3902/2023, de 20 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual es modifica l'apartat 2 de l'annex 2 de les bases reguladores d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a la recuperació, rehabilitació, adequació i execució de captacions d'aigües subterrànies per a l'abastament, aprovades per l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua de 10 d'octubre de 2023, fet públic per la Resolució ACC/3498/2023, de 17 d'octubre.

c) La normativa general de subvencions.

Per a la sol·licitud i la resta de tràmits associats a aquest procediment, s'han habilitat formularis específics d'ús obligatori. Aquests formularis són a disposició dels ens interessats a la plataforma EACAT dins del Catàleg de tràmits de l'Agència Catalana de l'Aigua, al servei AEP001 - Subvenció per a la realització d'inversions per a la recuperació, rehabilitació, adequació i execució de captacions d'aigües subterrànies per a l'abastament. La tramesa dels formularis també s'ha de fer telemàticament per Finestreta de registre dins el mateix servei habilitat. S'ha d'adjuntar la documentació complementària establerta a les bases de la convocatòria, tal com indica la informació del servei de la convocatòria a la plataforma EACAT. La sol·licitud o qualsevol altra documentació presentada sense emprar els formularis habilitats, o que sigui tramesa per qualsevol altre canal que no sigui l'indicat, es tindrà per no presentada, d'acord amb la base 4.3 reguladora de la convocatòria.

El formulari de sol·licitud, l'ha de signar electrònicament la persona representant legal de l'ens sol·licitant.

El període per presentar sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i finalitza el 2 de febrer de 2024 a les 14:00:00 hores.