Ordre EMT/265/2023, de 30 de novembre, publicada al DOGC número 9054, de 4 de desembre de 2023

05/12/2023

L'objecte d'aquesta ordre és regular el procediment de concessió de subvencions per finançar projectes destinats a reduir el consum d'aigua mitjançant la reutilització i l'estalvi per part dels establiments que prestin serveis d'allotjament turístic a Catalunya.