Resolució ACC/4225/2023, de 13 de desembre, publicada al DOGC número 9062, de 18 de desembre de 2023

18/12/2023

Els articles 35.2 i 42.1 del Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries, estipulen que els plans de gestió de dejeccions ramaderes han de ser redactats per persones tècniques habilitades pel departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia. L'experiència derivada de l'aplicació del Decret 153/2019 i la substitució de l'eina GDN per la nova eDERAN comporten canvis significatius en alguns aspectes relacionats amb els plans de gestió de dejeccions ramaderes, justificant la necessitat d'actualitzar els criteris tècnics.

La nova eDERAN, com la seva predecessora GDN, permet la redacció de plans de gestió de dejeccions ramaderes i plans de gestors amb gestió agrària, ampliant les funcionalitats. Aquesta aplicació possibilita la presentació dels plans al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), incorpora validacions automatitzades i facilita l'obtenció automatitzada d'un informe tècnic del pla de gestió. Un altre canvi rellevant que introdueix eDERAN és que no només es dirigeix al personal tècnic del sector i al personal del DACC, sinó també a les persones titulars d'explotacions agrícoles i ramaderes, als centres de gestió i a les instal·lacions de tractament que manipulen dejeccions ramaderes.

Aquests criteris tècnics han de ser seguits pel personal tècnic habilitat en la redacció dels plans de gestió de dejeccions ramaderes conforme al Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes, i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries.