Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Ordre ITU/1423/2023)

08/01/2024

L'Ordre ITU/1423/2023, de 29 de desembre, del Ministeri d'Indústria i Turisme, publicada al BOE del 30/12/2023 aprova les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per al desplegament de plataformes tecnològiques i solucions digitals a les destinacions de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents (DTI) i es procedeix a la convocatòria anticipada de l'any 2024, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L'objecte d'aquesta línia d'ajuts, en règim de concurrència competitiva, és facilitar el desplegament, de plataformes intel·ligents que contribueixin a la transformació digital de la destinació i el sector turístic mitjançant la integració de dades turístiques i el desenvolupament i el desplegament de noves tecnologies i solucions digitals a les destinacions, i alhora contribueixin a la seva integració amb el node central de la Plataforma Intel·ligent de Destinació de la Secretaria d'Estat de Turisme, en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025.
 
Pel que fa al pressupost assignat a la present convocatòria, ascendeix a 96.346.110,56 euros, amb la distribució següent:
a) Modalitat de subvenció A: en Diputacions, Cabildos i Consells Insulars, amb una dotació de 38.173.055,28 euros.
b) Modalitat de subvenció B: resta d'entitats locals, amb una dotació de 58.173.055,28 euros.
 
El pressupost màxim finançable per projecte serà de 6.000.000 euros, i la intensitat màxima de l'ajuda serà de fins al 100% del pressupost total del projecte. L'entitat beneficiària rebrà l'abonament anticipat del cent per cent de l'ajut concedit sense limitacions pressupostàries amb anterioritat a la justificació de la realització del projecte, sense que calgui la constitució de garanties.

Pel que fa a les actuacions subvencionables, els projectes, per ser considerats finançables hauran de desenvolupar o implantar una plataforma de destinació que estigui formada per una sèrie de funcionalitats estructurades en mòduls comuns i mòduls de referència opcionals. La descripció dels quals es pot trobar a l'article 5 de l'Ordre i a través del web de SEGITTUR (aquí). Així mateix, quant als criteris de valoració per a l'atorgament de la subvenció recollits a l'article 20 de l'Ordre, cal destacar el model de governança proposat, valorant-se el desenvolupament i compartició de funcionalitats amb altres entitats locals amb què es col·labori, de manera que es puguin generar sinergies i optimitzar recursos públics, tal com ha defensat la FEMP, com a entitat de l'Ens Promotor, per afavorir el procés de transformació digital de les destinacions de manera àgil.
 
Sobre la possibilitat de subcontractació, el beneficiari podrà subcontractar fins al 100% del projecte, d'acord amb el que estableix l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. En aquest cas, els beneficiaris, atesa la seva condició d'administracions públiques, s'han de subjectar al que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
 
Quant al termini d'execució de les actuacions subvencionades finalitzarà el 30 de juny de 2025, i s'iniciarà a partir de llavors un termini de tres mesos per a la justificació de les activitats i despeses realitzades.

Pel que fa als beneficiaris, podran acollir-se als ajuts establerts en aquesta ordre les següents entitats locals que ja formin part de la Xarxa DTI com a membres titulars o que hagin sol·licitat la seva adhesió a la citada Xarxa DTI en el moment de sol·licitar aquests ajuts:
a) Els municipis, representats pels seus respectius ajuntaments, les províncies a través de les diputacions provincials i forals, i illes a través dels cabildos i consells insulars, amb independència de la seva mida i població.
b) Les comarques o mancomunitats o altres entitats locals de base d'agrupacions previstes a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
c) Les comunitats autònomes uniprovincials, representades per les direccions generals, conselleries o departaments equivalents, amb competències en matèria de turisme que, de conformitat amb el que preveu l'article 40 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i els seus Estatuts d'Autonomia, assumeixin les competències, mitjans i recursos que corresponen en el règim ordinari a les Diputacions Provincials.
 
Actualment, la Xarxa DTI consta de tres tipus de membres: titulars (destinacions/entitats locals), institucionals (institucions/associacions...) i col·laboradors (empreses amb projectes/treballs amb membres de la Xarxa) sumant un total de 641 membres, dels quals 459 són destins, 87 membres institucionals i 91 empreses col·laboradores i 4 observadors internacionals. Tenen a la vostra disposició tota la informació d'adhesió a la de la Xarxa DTI al següent enllaç (aquí) i podeu consultar el Protocol general d'actuació de la Xarxa i el Reglament de Funcionament dels òrgans de gestió de la Xarxa DTI per conèixer més detalls sobre la gestió i funcionament de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents.
 
L'adhesió d'entitats locals se sol·licita mitjançant l'instrument d'adhesió i l'acceptació del Codi Ètic de la Xarxa DTI adjunt a aquesta comunicació a documents, en format Word. La seva adhesió a la xarxa es tramitaria en qualitat de membre titular. Actualment, l'adhesió no té cap compromís econòmic, si bé l'únic requisit d'adhesió a la Xarxa és que tinguin un projecte DTI en marxa o l'iniciïn un cop a la Xarxa seguint la metodologia DTI propietat de la Secretaria d'Estat de Turisme i que implementa SEGITTUR a les destinacions que sí que té un cost associat. Les destinacions adherides tenen dret a participar en les comissions plenàries de la Xarxa, proposar i formar part dels grups de treball existents, a més de beneficiar-se dels serveis d'assistència constant als gestors, webinars, tutorials, trobades, butlletins, informes temàtics, etc. Us recomanem contactar amb la Secretaria de la Xarxa DTI a través de la bústia: destinacionsinteligentes@segittur.es amb caràcter previ a l'enviament de documentació.

El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos a partir de l'endemà de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria al BOE, llevat que s'hi estableixi un altre termini.
 
La data estimada de publicació de l'extracte indicada des de SEGITTUR seria aquest mes de gener, per això us animem a fer el tràmit d'adhesió per poder ser-ne possibles beneficiaris.
 
Per a més informació, podeu consultar la pàgina del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme (aquí).
 
Per a qualsevol dubte relacionat amb la convocatòria, podeu adreçar-vos a l'adreça de correu soportepid@segittur.es

Font: FEMP - 4 de gener 2024.
 
(Aquí) més informació jurídica de l'FMC.