Acord GOV/12/2024, de 9 de gener, publicat al DOGC número 7096, de 10 de gener de 2024

10/01/2024

Es crea el Grup Impulsor de Mesures de Millores Educatives, d'ara endavant Grup Impulsor, com a òrgan col·legiat integrat al Departament d'Educació, mitjançant la Secretaria de Polítiques Educatives, que li dona suport tècnic i administratiu necessari per al desenvolupament de les seves funcions.

Correspon al Grup Impulsor assessorar el Departament d'Educació per aconseguir la millora dels resultats educatius de l'alumnat de les etapes d'ensenyaments no universitaris, d'acord amb els principis rectors del sistema educatiu català establerts a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

El Grup Impulsor té les funcions següents:

a) Identificar i proposar mesures adreçades a millorar els resultats educatius.

b) Elaborar un informe que contingui, d'una banda, mesures prioritzades i viables per al curs 2024-2025 i, de l'altra, mesures per desplegar a mitjà i llarg termini.

c) Proposar mecanismes de seguiment de les mesures proposades.

El Grup impulsor, està format pels membres següents:

a) Un coordinador o coordinadora tècnica, nomenat pel Govern, a proposta del Departament d'Educació, que exerceix la presidència del Grup Impulsor.

b) Disset persones que actuaran com a representants de la comunitat educativa, nomenades pel Govern, a proposta del Departament d'Educació:

- Tres docents: un d'educació primària, un d'educació secundària i un de formació professional.

- Cinc directors o directores de centre: tres de centres públics i dos de centres privats concertats.

- Tres representants d'entitats pedagògiques.

- Quatre docents de formació inicial amb una trajectòria destacada.

- Un representant de les famílies.

- Un representant del món local.

c) La Secretaria, amb veu i sense vot, que exerceix una persona al servei del Departament d'Educació, designada per la Secretaria de Polítiques Educatives. L'exercici de les funcions de Secretaria no comporta la creació ni l'ocupació de cap lloc de treball específic a aquests efectes.