Llei 1/2024, de 3 de gener, publicada al DOGC número 9072, de 4 de gener de 2024

15/01/2024

L'objecte d'aquesta llei és regular la composició del Consell d'Educació de Catalunya i el canvi de denominació d'aquest organisme, de tal manera que el Consell Escolar de Catalunya passa a denominar-se Consell d'Educació de Catalunya.

El Consell d'Educació de Catalunya ha d'ésser constituït pels sectors de representació següents, a partir de criteris de pluralitat i representativitat:

a) El sector de l'Administració, que inclou representants de cadascuna de les administracions següents: l'Administració educativa de la Generalitat i l'Administració local, i els consells escolars territorials. També inclou l'Administració d'infància, adolescència i joventut de la Generalitat, l'Administració del Departament de Salut, l'Institut Català de les Dones i l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. Així mateix, hi ha quatre membres en representació de l'Administració local, a proposta de l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.

b) La comunitat educativa de centre o comunitat escolar, que inclou representants de cadascun dels col·lectius següents: personal docent; junta de direccions de centres públics i direccions de centres educatius privats concertats; serveis educatius; famílies; alumnes; personal d'administració i serveis; professionals de l'àmbit social; professionals d'atenció i lleure educatiu; escoles rurals; centres d'educació especial, i entitats i escoles de noves oportunitats.

c) Altres sectors de la comunitat educativa, que inclouen els sectors professionals relacionats amb l'àmbit educatiu, constituït per les universitats i les personalitats de prestigi reconegut i els tècnics d'educació de l'àmbit local; el Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya; les institucions amb tradició en l'àmbit educatiu i cultural, conformat per col·legis professionals i l'Institut d'Estudis Catalans; les institucions que promouen la innovació educativa, com ara els moviments de renovació pedagògica, col·lectius professionals i altres; els agents socials, és a dir, organitzacions patronals i sindicals; titularitats de centres educatius privats concertats; les entitats que treballen en la lluita contra l'abandonament escolar, la segregació escolar i la pobresa infantil; i les entitats de lleure, tant els representants de les organitzacions com els representants dels treballadors.

El Consell d'Educació de Catalunya ha de tenir una composició de setanta-cinc membres com a màxim, distribuïts de la manera següent: un 25% –19 membres–, en representació del sector de l'Administració; un 40% –30 membres–, en representació de la comunitat educativa de centre, i un 35% –26 membres–, en representació dels altres sectors de la comunitat educativa a què fa referència l'apartat 1.c.