Resolució EDU/4457/2023, de 20 de desembre, publicada al DOGC número 9077, d’11 de gener de 2024

15/01/2024

En virtut d’aquesta resolució s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada, per al curs 2023-2024.

Se subvenciona el cost del servei d'escolarització corresponent al curs escolar 2023-2024; essent la finalitat de la subvenció col·laborar en el finançament de la llar d'infants per tal que l'import de la subvenció repercuteixi íntegrament en les quotes que han de satisfer les famílies.

La convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades mitjançant l'Ordre EDU/218/2023, de 14 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada, per al curs 2023-2024.

En relació a les persones beneficiàries, poden acollir-se a aquesta subvenció els centres de titularitat privada que estiguin autoritzats pel Departament d'Educació per impartir educació infantil de primer cicle.

Les entitats interessades poden presentar les seves sol·licituds junt amb la documentació corresponent durant el termini de l'1 al 21 de febrer de 2024, ambdós inclosos, exclusivament per via electrònica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i emplenant degudament el formulari de sol·licitud normalitzat disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya i també es podrà accedir al formulari des del web del Departament d'Educació.