Acord GOV/18/2024, de 16 de gener, publicat al DOGC número 9082, de 18 de gener de 2024

22/01/2024

Un dels continguts dels plans especials d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, de conformitat amb l'article 24.3 d) del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, són

El Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera vigent estableix aquest en el seu capítol 5 les mesures d'utilització dels recursos hídrics i d'altres béns de domini públic hidràulic que cal aplicar en els diferents escenaris de sequera, o, preventivament, amb caràcter previ a la declaració d'entrada en sequera. Entre aquestes mesures, el precepte esmentat inclou l'establiment de limitacions i suspensions temporals de determinats usos.

Mitjançant aquest acord es modifica el subapartat 5.6.2 del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, referit a les limitacions particulars en l'ús de l'aigua per a abastament de poblacions específiques per a l'escenari d'emergència per modular en unes condicions determinades algunes de les limitacions esmentades.

La modulació de la intensitat d'algunes d'aquestes limitacions es realitza de manera gradual en les unitats d'explotació regulades, tot prenent en consideració la gradació de l'estat d'emergència en tres fases, en el cas que el Pla hagi previst tres fases de l'estat d'emergència. L'objectiu és compatibilitzar, tant com sigui possible, el subministrament domiciliari d'aigua, que és l'ús principal i prioritari dels cabals per a l'abastament de poblacions que cal garantir, amb altres usos necessaris per a la pràctica d'activitats beneficioses per a la salut humana com l'esport i els banys amb finalitats terapèutiques, per a la supervivència de l'arbrat urbà, atesa la seva condició de refugi climàtic, i per al manteniment de determinades masses d'aigua artificials que serveixen com a hàbitat de fauna en perill d'extinció i per a la recuperació de fauna autòctona.