Resolució SLT/132/2024, de 23 de gener, publicada al DOGC número 9086, de 24 de gener de 2024

24/01/2024

Les persones de sis anys en endavant queden obligades a l'ús de la mascareta sempre que es trobin en centres i serveis sanitaris (centres d'atenció primària, centres d'atenció hospitalària, centres d'atenció intermèdia, centres d'atenció a la salut mental). Aquesta obligació s'estén a les persones treballadores, els visitants i els pacients, amb l'excepció de les persones ingressades quan romanguin en la seva habitació.

L'obligació continguda en l'apartat anterior no serà exigible en els següents supòsits: a) A les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per l'ús de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per treure's la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització; b) En el cas que l'ús de la mascareta resulti incompatible amb la naturalesa pròpia de les activitats, d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

L'obligació de l'ús de la mascareta es refereix també a la seva adequada utilització, de manera que cobreixi la paret nasal i fins a la barbeta.

L'incompliment d'aquesta obligació serà sancionada en els termes previstos en el títol V de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública.

Aquesta resolució té una vigència de set dies naturals a comptar des de la data de la seva publicació al DOGC (del 24 al 30 de gener de 2024)

Us adjuntem a continuació enllaços a materials divulgatius per a la ciutadania.