Ordre ACC/17/2024, de 29 de gener, publicada al DOGC número 9092, d’1 de febrer de 2024

06/02/2024

Mitjançant aquesta Ordre s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats al desenvolupament local de Catalunya del Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA) 2021-2027, per a l'aplicació de les estratègies de desenvolupament local participatives que es publiquen a l'annex 1, juntament amb les bases reguladores específiques per a les dues línies d'ajuts, activitats per al foment del desenvolupament local participatiu i activitats pròpies i de cooperació dels grups d'acció local pesquers de cada línia d'ajuts, que estableix l'annex 2, així com la publicació de les dades, la determinació de l'àmbit territorial d'actuació i els criteris de selecció i valoració de projectes de cada grup d'acció local pesquer que es detallen a l'annex 3, per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu en el marc del Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura a Catalunya 2021-2027.

Pel què fa als ajuts d’activitats per al foment del desenvolupament local participatiu regulades a l’Annex 2, la seva finalitat és incentivar actuacions que fomenten el desenvolupament local, inversions que generen activitat econòmica i cohesió social en l'aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels GALP i aprovades pel DACC en el marc del Programa operatiu del FEMPA a Catalunya 2021-2027.

En poden ser persones beneficiàries tant operadors del sector pesquer, cofraries, organitzacions aqüícoles, etc. com Administracions públiques i entitats públics, organismes de Dret públic científics o tècnics o grups d’acció local de pesca de Catalunya, entre d’altres.