Decret 29/2024, de 30 de gener, publicat al DOGC número 9092, d’1 de febrer de 2024

06/02/2024

S'afegeix una disposició addicional única al Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024, per tal de permetre la novació objectiva de les subvencions concedides en ambdues línies del PUOSC, assignades a les anualitats 2022, 2023 i 2024, per prevenir i corregir els efectes adversos de la sequera.

L'òrgan concedent pot autoritzar, amb la sol·licitud prèvia de l'ens local beneficiari d'una subvenció de qualsevol d'ambdues línies de subvenció del PUOSC, per a projectes inclosos en les anualitats 2022, 2023 o 2024, la novació objectiva del projecte subvencionat, que comporti la modificació substancial o la substitució d'una o més de les actuacions del projecte subvencionat, que no tindria cabuda en les modificacions que regula la base 13.1 de l'annex 1 d'aquest Decret, sempre que obeeixi a la necessitat de dur a terme una o més actuacions d'obra nova o rehabilitació relacionades amb el cicle de l'aigua per tal de prevenir o corregir els efectes adversos de la sequera, malgrat que els canvis sol·licitats no garanteixin el compliment de l'objecte i finalitat de la subvenció inicialment atorgada o puguin alterar elements que haurien estat determinants per a la concessió.

La sol·licitud de novació de les actuacions subvencionades, que s'ha d'acompanyar, com a mínim, d'una memòria que descrigui les actuacions modificades i en justifiqui la necessitat i viabilitat econòmica, i també del nou pressupost de les actuacions modificades, s'ha de presentar, com a mínim, amb tres mesos d'antelació a la finalització del termini d'execució de les actuacions o de la seva pròrroga, i ha d'autoritzar-se expressament.