Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Ordre PRE/16/2024)

07/02/2024

L'Ordre PRE/16/2024, de 29 de gener, del Departament de la Presidència, aprova les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per a actuacions destinades a fomentar la digitalització de les administracions locals amb competències en la gestió del cicle urbà de l'aigua, en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb finançament de fons Next Generation EU, dins del PERTE de digitalització del cicle de l'aigua.  

El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramita d’acord amb el règim de concurrència competitiva.  

La finalitat de les subvencions és monitorar de manera més eficient la xarxa i millorar la gestió del domini públic hidràulic, la gestió en el seguiment de les dades i la gestió general del cicle urbà de l'aigua, que es concreta en la posada en funcionament d'eines o infraestructures renovades per millorar el coneixement i l'ús dels recursos hídrics per implantar el registre electrònic d'aigües (gestió de dades hidrològiques i qualitat de l'aigua, digitalització del tractament d'arxius, etc.). 

A títol orientatiu, les actuacions poden consistir en una o diverses de les tipologies d'inversió següent: 
- De sectorització.  
- D'instal·lació d'equips de localització remota de fuites. 
- D'implantació d'un mòdul d'integració i de gestió de les dades de tots els sistemes i mecanismes de control instal·lats. 
- De renovació dels sistemes d'aforament per comptadors volumètrics amb sistema de telelectura.
 
Les actuacions s'han d'haver iniciat posteriorment a l'1 de febrer de 2020 i no poden haver finalitzat en el moment de la presentació de la sol·licitud. Aquestes hauran d'estar operatives i en funcionament no més tard, del 30 de setembre de 2025.

En són entitats beneficiàries de les subvencions:  
- Els ajuntaments de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants de Catalunya. 
- Les mancomunitats de municipis, els consells comarcals i altres ens de dret públic que tinguin delegada la competència de la prestació del sistema de gestió de l'aigua urbana respecte de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants.  
 
La quantia de la subvenció finança com a màxim el 80% de la despesa subvencionable del projecte i es concreta en un import de subvenció mínima de 100.000 euros fins a un màxim de 500.000 euros.  

El pressupost s'establirà en la convocatòria corresponent.  

Les sol·licituds de subvenció, que poden ser una per ens i projecte, les ha de formalitzar i tramitar el president o presidenta de l'ens local o ens de dret públic sol·licitant, acompanyades de la documentació annexa preceptiva. 

La resta de tràmits derivats de la concessió de les subvencions, així com la justificació corresponent, els ha de formalitzar i trametre el secretari o secretària de l'ens local mitjançant EACAT (aquí).

El termini de presentació de sol·licituds serà el que estableixi la convocatòria corresponent (pendent).  

Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea - 1 de febrer de 2024.
 
(Aquí) més informació jurídica de l'FMC.