Resolució CLT/325/2024, d’1 de febrer, publicada al DOGC número 9099, de 12 de febrer de 2024

19/02/2024

S’obre la convocatòria, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a municipis i a comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic per a l'any 2024 (CLT059).

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen, a més de per la normativa general de subvencions, per les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 24 de novembre de 2020, publicat mitjançant la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d'11.12.2020), modificades per darrera vegada per la Resolució CLT/526/2023, de 16 de febrer; DOGC núm. 8861, de 23.2.2023); i per les bases específiques que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 24 de març de 2022, publicat mitjançant la Resolució CLT/925/2022, de 28 de març (DOGC núm. 8640, de 4.4.2022);

El període per presentar les sol·licituds és del 13 de febrer al 28 de febrer del 2024, fins a les 14:00:00 hores.

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer només per via telemàtica, a través de l'extranet de les administracions catalanes utilitzant el sistema de signatura electrònica.