Resolució CLT/327/2024, d’1 de febrer, publicada al DOGC número 9099, de 12 de febrer de 2024

19/02/2024

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció, per a la digitalització de fons i documents i per a la restauració de documents, del patrimoni documental de Catalunya per l'any 2024 (CLT011).

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen, a més de per la normativa general de subvencions, per les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 24 de novembre de 2020, publicat mitjançant la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d'11.12.2020), modificades per darrera vegada per la Resolució CLT/526/2023, de 16 de febrer; i per les bases específiques que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 20 de maig de 2022, publicat mitjançant la Resolució CLT/1593/2022, de 24 de maig (DOGC núm. 8678, de 30.5.2022), modificades per l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 25 de gener del 2024 (Resolució CLT/193/2024, de 26 de gener DOGC núm. 9092, d' 1.2.2024).

El període per presentar les sol·licituds és del 13 al 28 de febrer del 2024, fins a les 14:00:00 hores.

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer només per via telemàtica utilitzant el sistema de signatura electrònica.

En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquesta, domiciliada a Catalunya, a través de l'extranet de les administracions catalanes.