Resolució ACC/623/2024, de 29 de febrer, publicada al DOGC número 9115, de 5 de març de 2024

13/03/2024

S’aproven les bases reguladores d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la redacció de projectes constructius d'actuacions de protecció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana i d'actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans, que s'adjunten a l'annex

Les actuacions que cal projectar han de ser compatibles amb la funcionalitat ambiental i morfodinàmica de l'àmbit afectat, i respectar el principi de no deteriorament de les masses d'aigua.

Les actuacions objecte del projecte poden consistir en:

a) Actuacions de protecció davant avingudes que tendeixin a augmentar la secció de llera i que no empitjorin la inundabilitat i el risc preexistent aigua amunt i avall de l'actuació.

b) Obres d'estabilització o protecció de la llera i/o dels seus marges per resoldre la inestabilitat provocada per processos erosius d'origen fluvial.

c) Obres de defensa que tinguin com a objecte la protecció de sòls urbans, equipaments públics, infraestructures públiques existents o patrimoni arquitectònic.

d) Basses de laminació i/o dissipació d'energia i/o retenció de surants.

e) Reparació d'estructures de protecció i/o correcció hidrològica existents.

f) Execució d'infraestructures que redueixin la inundabilitat.

g) Enderroc d'infraestructures que millorin el comportament hidràulic, sense provocar afeccions a tercers.

h) Recuperació de la capacitat hidràulica d'infraestructures d'endegament ja existents.

i) Execució d'actuacions de prevenció i adaptació al risc d'inundació sobre activitats i béns existents en zones inundables que permetin millorar l'adaptació i la gestió del risc d'inundació de tipologia fluvial.

Poden optar a les subvencions els ens locals o agrupacions d'ens locals amb o sense personalitat jurídica pròpia de Catalunya que facin despeses per a la redacció de projectes d'actuacions objecte de subvenció, sempre que es comprometin a cofinançar les actuacions previstes.

L'import de la subvenció es determina en funció de la població censada del nucli beneficiat, aplicant els percentatges següents a l'import subvencionable:

95% del valor subvencionable quan la població censada actual és igual o inferior a 5.000 habitants.

90% del valor subvencionable quan la població censada actual comprèn entre 5.001 i 20.000 habitants.

85% del valor subvencionable quan la població censada actual és igual o superior a 20.001 habitants.

No poden atorgar-se més de 80.000 euros per sol·licitud, ni 120.000 euros per municipi.