Resolució ACC/697/2024, de 29 de febrer, publicada al DOGC número 9119, d’11 de març de 2024

18/03/2024

Es convoquen els ajuts destinats a fomentar la pesca i l'aqüicultura sostenibles i la transformació i comercialització dels productes pesquers que estableix el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA) per als anys 2024-2025, d'acord amb les bases reguladores aprovades per l'Ordre ACC/18/2024, de 30 de gener (DOGC núm. 9093, de 2.2.2024).

El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i, per tant, finalitza el 13 de maig de 2024.