Resolució ACC/723/2024, de 7 de març, publicada al DOGC número 9120, de 12 de març de 2024

18/03/2024

S’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats al desenvolupament de la segona fase del treball de les oficines comarcals d'impuls de la transició energètica de Catalunya, les quals es publiquen en l'annex 1 d'aquesta resolució.

La línia de subvenció convocada té com a finalitat donar suport tècnic als consells comarcals mitjançant la continuació del treball realitzat en el decurs de dos anys per part de les oficines comarcals de transició energètica. Aquesta continuació mantindrà les prioritats de treball de la primera fase: col·laborar en la fase decisiva de planificació, disseny i implantació comarcal de les energies renovables a Catalunya en el marc del desenvolupament del Pla territorial per a la implantació de les instal·lacions d'energies renovables a Catalunya (PLATER) i prioritzar el model de generació renovable distribuïda i participativa, tot impulsant projectes d'iniciativa local.

Als efectes d'aquestes bases reguladores, es consideraran subvencionables les actuacions següents:

a. Tasques de suport i de creació de criteri comarcal pel que fa a la planificació, el disseny i la implantació de les energies renovables al territori en el marc del desenvolupament del Pla territorial per a la implantació de les instal·lacions d'energies renovables a Catalunya (PLATER).

b. Tasques d'acompanyament integral als projectes de generació renovable d'iniciativa local.

c. Actuacions de comunicació, formació, difusió i publicitat necessàries per al desenvolupament de les actuacions dels dos paràgrafs anteriors.

d. Actuacions de coordinació comarcal i supracomarcal amb els diferents actors i entitats territorials en l'àmbit dels apartats a), b) i c) anteriors.

Als efectes d'aquesta Resolució, es consideraran despeses subvencionables les següents:

a. Les despeses de contractació de les persones pel temps dedicat a les actuacions subvencionables.

b. Les despeses de serveis empresarials, professionals o de personal externs per a la realització de les actuacions subvencionables.

c. Les despeses proporcionals de dedicació de l'equip directiu de les entitats sol·licitants al projecte subvencionat.

d. Les despeses indirectes o generals, que són aquelles despeses comunes als diferents serveis o activitats que realitza l'entitat beneficiària, despeses de lloguer, material d'oficina, aigua, llum, calefacció, neteja i manteniment, i d'altres de característiques similars necessàries per dur a terme les actuacions subvencionables.

e. Despeses associades al desenvolupament d'eines digitals destinades a la facilitació d'accés a la informació, de contacte i de gestió.

f. Despeses externes de difusió i comunicació.

g. Despeses associades a les activitats de coordinació comarcal i supracomarcal.

h. Les despeses de locomoció i les dietes del personal contractat per treballar a l'oficina.