Ordre EDU/47/2024, de 13 de març, publicada al DOGC número 9125, de 19 de març de 2024

25/03/2024

L'objecte d'aquesta ordre és establir el procediment de concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, destinades als ajuntaments de Catalunya per al finançament de les seves oficines municipals d’escolarització (OME), per al curs 2023-2024.

La finalitat de la subvenció és col·laborar en el finançament de les OME, per tal que aquest òrgan gestioni la informació, l'acompanyament i la tramitació de sol·licituds en els diferents procediments d'admissió d'alumnat i les altres funcions que li han estat encomanades per la legislació vigent.

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els ajuntaments que tinguin una OME que estigui en funcionament durant el curs 2023-2024, sempre que l'acord de creació o renovació de l'OME, d'acord amb l'article 19.1 del Decret 11/2021, de 16 de febrer, s'hagi formalitzat mitjançant conveni amb el Departament d'Educació, en una data anterior a la publicació de la convocatòria de subvencions corresponent.

Als efectes d'aquestes bases, es consideren OME de nova creació aquelles oficines que no estaven en funcionament abans de la publicació del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya i que no hagin rebut subvenció pel mateix concepte en convocatòries anteriors.

Els ajuntaments que tenien en funcionament una OME d'acord amb l'antic Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'establia el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, no es consideren OME de nova creació. En aquesta cas es considera que aquesta OME es va crear en la data de signatura del conveni inicial.

Per obtenir la condició de beneficiari de les subvencions, els ajuntaments sol·licitants s'han de trobar en les condicions següents:

a) Que el municipi tingui 10.000 habitants o més.

b) Que el municipi tingui menys de 10.000 habitants i que en aquest municipi hi hagi 4 o més centres educatius (públics o privats amb concert) que imparteixin els ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i/o d'educació primària i/o d'educació secundària obligatòria (ESO), sempre que, com a mínim, en un dels centres s'imparteixi l'ESO.

L'import de la subvenció s'establirà en funció de:

a) El nombre d'habitants del municipi, d'acord amb les dades del padró recollides a l'IDESCAT, que serà un import fix segons la quantia per trams que s'establirà en la convocatòria de subvencions corresponent.

b) La relació de despeses que figuren en el pressupost que presenten els ajuntaments, derivades del funcionament de les OME. El total de la subvenció atorgada no podrà excedir el 80% del total de les despeses que es facin constar en aquesta relació. La relació de despeses pot incloure un màxim del 20% de despeses que es consideren no subvencionables, d'acord amb la base 6.3 d'aquesta Ordre. Aquest 20% no subvencionable ha de cobrir l'aportació de l'ajuntament al funcionament de l'OME.

c) En el cas de les OME de nova creació, s'atorgarà una quantia fixa que s'establirà en la convocatòria de subvencions corresponent.

d) Si l'import destinat al finançament de la convocatòria no permet atendre la totalitat de les sol·licituds, es reduirà l'import de la quantia per trams (en funció dels habitants del municipi) i l'import fix per ser OME de nova creació.