Ordre ACC/57/2024, de 21 de març, publicada al DOGC número 9130, de 26 de març de 2024

03/04/2024

Es modifica l'apartat C de l'annex 2 (Actuacions subvencionables) de l'Ordre ACC/43/2022, de 17 de març, amb la finalitat d'actualitzar el material subvencionable, els equips individuals i els preus unitaris màxims subvencionables.