Resolució CLT/1169/2024, de 2 d’abril, publicada al DOGC número 9140, d’11 d’abril de 2024

15/04/2024

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció d'espectacles i d'exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2024 (CLT025).

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen, a més de per la normativa general de subvencions, per les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 21 de març de 2024, publicat mitjançant la Resolució CLT/961/2024, de 22 de març (DOGC núm. 9131, de 27.3.2024) i per l'apartat 7 de l'annex de l'Acord de 9 de maig de 2019 del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, publicat mitjançant la Resolució CLT/1390/2019, de 21 de maig (DOGC núm. 7882, de 24.5.2019).

El període per presentar les sol·licituds és del 12 al 30 d'abril de 2024 fins les 14:00:00 hores.

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de realitzar exclusivament per via electrònica, utilitzant el sistema de signatura electrònica-

En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquesta, domiciliada a Catalunya, a través de l'extranet de les administracions catalanes.