Resolució ACC/1183/2024, de 3 d’abril, publicada al DOGC número 9142, de 15 d’abril de 2024

22/04/2024

Es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l'any 2024, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ACC/43/2022, de 17 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF), modificada per l'Ordre ACC/57/2024, de 21 de març (DOGC núm. 9130, de 26.3.2024).

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

El termini màxim per executar i justificar les actuacions objecte de subvenció serà fins al 15 d'octubre de 2024, inclòs.

Els períodes subvencionables són els següents:

a) Per a costos fixos, són subvencionables les despeses efectuades i pagades entre el 16 d'octubre de 2023 i el 15 d'octubre de 2024, ambdós inclusius.

b) Per a costos variables, són subvencionables les despeses efectuades i pagades entre l'1 de gener de 2024 i el 15 d'octubre de 2024, ambdós inclusius.

c) Per a equips personals, són subvencionables les despeses efectuades i pagades entre l'1 de gener de 2024 i el 15 d'octubre de 2024, ambdós inclusius.