Resolució TEC/1667/2024, de 9 de maig, publicada al DOGC número 9164, 16 de maig de 2024

16/05/2024

Aquesta resolució té per objecte convocar les subvencions destinades al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran per a l'any 2024.

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per la Resolució VPD/1894/2021, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran (DOGC núm. 8437, de 18.6.2021), modificada per la Resolució VPD/1250/2022, de 28 d'abril (DOGC núm. 8659, de 3.5.2022).

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 420.000 euros, i la seva concessió s'imputa amb càrrec a les posicions pressupostàries D/460000100/5420/0000 (220.000 euros) i D/482000100/5420/0000 (200.000 euros), del pressupost de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran per a l'any 2023, prorrogat per al 2024 d'acord amb el Decret 222/2023, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023, mentre no entrin en vigor els del 2024.

La quantitat màxima subvencionable per actuació és de 10.000 euros.

D'acord amb la base 5.3 de la Resolució VPD/1894/2021, de 14 de juny, la despesa mínima realitzada i justificada de l'activitat subvencionada exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció ha de ser del 60 % del pressupost inicial de l'activitat.

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, és de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La sol·licitud, acompanyada de la documentació requerida a la base 8 de la Resolució VPD/1894/2021, de 14 de juny, l'ha de signar el o la representant legal i s'ha de presentar de la manera següent:

En el cas d'ens locals, mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, en els termes que estableix la normativa vigent. El formulari de sol·licitud habilitat per tramitar aquesta subvenció, que és d'ús obligatori, així com la informació sobre aquest tràmit, estan a disposició dels sol·licitants en aquest enllaç.

El període per executar l'actuació subvencionada és des de l'1 de gener fins al 21 de novembre de 2024 i la documentació justificativa de la realització de l'actuació s'ha de presentar com a màxim el 29 de novembre de 2024.