Resolució CLT/1633/2024, de 6 de maig, publicada al DOGC número 9163, de 15 de maig de 2024

21/05/2024

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'execució d'obres i per a l'adquisició i la instal·lació d'equipaments als museus de Catalunya per al període 2024-2026 (CLT508).

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen, a més de per la normativa general de subvencions, per les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 21 de març de 2024, publicat mitjançant la Resolució CLT/961/2024, de 22 de març (DOGC núm. 9131, de 27.3.2024); i per les bases específiques que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 25 d'abril de 2024, publicat mitjançant la Resolució CLT/1520/2024, de 30 d'abril (DOGC núm. 9156, de 6.5.2024).

El període per presentar les sol·licituds és del 16 al 31 de maig de 2024 fins a les 14:00:00 hores.

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de realitzar exclusivament per via electrònica utilitzant el sistema de signatura electrònica, d'acord amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública, modificada per l'Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer, a través de les plataformes següents:

En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquesta, domiciliada a Catalunya, a través de l'extranet de les administracions catalanes.

Per poder sol·licitar aquesta línia d'ajuts, cal que la persona representant de l'ens públic sol·licitant signi el formulari de sol·licitud amb el certificat de la targeta del personal de les administracions públiques catalanes (T-CAT).