Resolució EDU/1841/2024, de 24 de maig, publicada al DOGC número 9174, de 31 de maig de 2024

04/06/2024

L'objecte d'aquesta resolució és obrir el procediment de convocatòria pública per a concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares o de famílies d'alumnat de centres educatius no universitaris de Catalunya, realitzades durant l'any 2023, per tal de facilitar i potenciar la vida associativa d'aquestes entitats dins la comunitat educativa.

El termini de presentació de les sol·licituds i el formulari de justificació és de 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions s'han de realitzar exclusivament per via electrònica. Les entitats hauran de descarregar, emplenar, signar electrònicament i enviar el formulari de sol·licitud i el formulari de justificació. Aquests formularis, així com la documentació establerta a la base reguladora 8 de l'Ordre EDU/62/2024, de 25 de març, estan disponibles a l'apartat de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya, i també s'hi podrà accedir des del web del Departament d'Educació.