Resolució EDU/1840/2024, de 28 de maig, publicada al DOGC número 9174, de 31 de maig de 2024

04/06/2024

S’atorguen les subvencions en el marc del Pla de millora d'oportunitats educatives per al curs 2023-2024 als centres privats concertats que consten a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

L'import d'aquesta Resolució és de 487.921,26 euros, i anirà amb càrrec de l'aplicació pressupostària EN0120 D/488000200/4210/0000 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2023 prorrogat per al 2024.