Resolució CLT/1902/2024, de 28 de maig, publicada al DOGC número 9175, de 3 de juny de 2024

05/06/2024

Es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 23 de maig de 2024, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al suport a l'organització i celebració de premis i concursos culturals.

L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament a l'organització i celebració d'un premi o concurs en els àmbits següents:

a) Àmbit de les lletres.

b) Àmbit de la cultura popular i l'etnologia.

c) Àmbit de la llengua.

d) Àmbit del patrimoni cultural.

e) Altres àmbits del pensament, les humanitats i les ciències socials.

f) Projectes multidisciplinaris que combinin més d'un dels àmbits anteriors.

El sol·licitant ha d'identificar l'àmbit en el qual considera inclòs, a priori, el seu projecte. L'òrgan instructor, un cop analitzat el projecte, pot assignar-li un altre àmbit si considera que s'hi adequa millor.

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones següents:

a) Les entitats privades sense ànim de lucre.

b) Els ens locals i les entitats que en depenguin.

c) Els col·legis professionals, els gremis i les cambres de comerç sempre que els premis no s'adrecin exclusivament a reconèixer empreses i professionals associats.

d) Els consorcis.

La quantia de la subvenció és com a màxim el 70% de les despeses subvencionables.