Resolució CLT/1914/2024, de 30 de maig, publicada al DOGC número 9176, de 4 de juny de 2024

05/06/2024

S’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a commemoracions d'esdeveniments, personalitats o entitats de l'àmbit de la cultura catalana, que consten a l'annex d'aquest Acord.

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de les subvencions, durant un període biennal, destinades a finançar els projectes i les activitats relacionats amb commemoracions d'esdeveniments, personalitats o entitats de l'àmbit de la cultura catalana.

Poden optar a qualsevol de les tres modalitats els ajuntaments de Catalunya o els ens que en depenen, així com les fundacions, les associacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre, amb domicili social a Catalunya.

La quantia de la subvenció és de, com a màxim, el 70% del cost subvencionable del projecte, llevat del cas de les empreses de la modalitat de la lletra b) de la base 1.2, en què no es pot superar el 50%.

La subvenció mínima per projecte s'estableix en 5.000,00 euros. S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 5.000,00 euros o que continguin un pressupost del projecte inferior a 10.000 euros. L'import màxim de les subvencions per a totes les modalitats no pot superar els 150.000,00 euros per projecte.