Resolució ACC/2395/2024, de 10 de juny, publicada al DOGC número 9196, de 3 de juliol de 2024

04/07/2024

Es convoquen les línies següents dels ajuts destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir-ne la densitat en el medi i contribuir a la prevenció i lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes i el seu condicionament per a la introducció de la carn en el circuit de comercialització:

- Línia 1.1: ajuts per facilitar i estimular l'activitat de les societats i associacions de caçadors que siguin entitats sense ànim de lucre i realitzin la captura de senglars en el territori de Catalunya amb l'objectiu d'incrementar-ne les captures i reduir-ne la densitat a fi de disminuir el risc d'entrada de la PPA, contribuir a frenar la progressió de la TB i a la lluita contra altres malalties de declaració obligatòria, evitar els danys al sector primari i estimular l'entrada d'aquests animals caçats al circuit alimentari.

- Línia 2.1: ajuts per promoure el transport dels senglars caçats des del punt de captura fins al PLCC o EMCC.

- Línia 2.2: ajuts per estimular l'acceptació dels senglars caçats dins del territori de Catalunya pels PLCC i EMCC existents a Catalunya amb l'objectiu d'estimular la comercialització de la carn de senglar com a mesura de gestió i d'aprofitament de les captures i a fi d'afavorir l'economia circular i reduir la quantitat de residus d'origen animal destinats a destrucció de les peces capturades. També per incrementar les captures de senglar i reduir-ne la densitat, de manera que disminueixi el risc d'entrada de la PPA, es contribueixi a frenar la progressió de la TB i es previnguin els danys al sector primari.

- Línia 2.4: ajuts per reduir la despesa de gestió dels residus SANDACH per part dels PLCC de tots els senglars caçats dins el territori de Catalunya amb independència de la seva aptitud per a la comercialització.

Aquests ajuts es tramiten d'acord amb l'Ordre ACC/125/2024, de 30 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir-ne la densitat en el medi i contribuir a la prevenció i lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes i el seu condicionament per a la introducció de la carn en el circuit de comercialització (DOGC núm. 9175, de 3.6.2024).

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.