Resolució DSO/2397/2024, de 19 de juny, publicada al DOGC número 9196, de 3 de juliol de 2024

04/07/2024

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a actuacions d'inversió adreçades a entitats jurídiques privades de l'àmbit de serveis socials, sense ànim de lucre, que formin part de la xarxa de serveis públics, per adequar els seus establiments a la normativa vigent per a la concertació d'aquests serveis o per a actuacions d'inversió per al manteniment de la concertació, a càrrec dels fons provinents d'herències intestades a favor de la Generalitat de Catalunya.

La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar, es regeixen per l'Ordre DSO/293/2023, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions per a entitats de serveis socials destinades a actuacions d'inversió per a adequació a la normativa vigent per a la concertació d'aquests serveis, a càrrec dels fons provinents d'herències intestades a favor de la Generalitat de Catalunya.

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, juntament amb la documentació annexa corresponent, és de 15 dies hàbils. S'inicia a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent a la data de publicació de la convocatòria i finalitza a les 15.00 hores del quinzè dia hàbil, a comptar de l'inici del termini.

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions s'han de formalitzar exclusivament per la via electrònica mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Els formularis de sol·licitud, d'aportació de documentació i de justificació normalitzats estan disponibles a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya. Un cop emplenats, s'han de presentar electrònicament per mitjà del web esmentat amb la documentació que preveuen les bases reguladores.