• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Els governs locals, imprescindibles en els tràmits de les normatives sobre platges
Els governs locals, imprescindibles en els tràmits de les normatives sobre platges


Els governs locals tenen reconegudes competències pròpies en la regulació, gestió i vigilància de les activitats i usos que es porten a terme en les platges. En aquest sentit, David Bote, alcalde de Mataró, va comparèixer ahir a la tarda al Parlament de Catalunya, en representació de l’FMC, a la sessió de la ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projecte de llei d’ordenació del litoral, amb l’objectiu de reivindicar el municipalisme en els tràmits d’aprovació de normatives que afecten l’ordenació i el règim d’intervenció sobre les platges del litoral català

18/07/2019

David Bote va començar la seva intervenció recordant, entre d’altres, que "la regulació del domini marítim terrestre català no es troba exempt de dificultats atesa la concurrència de diferents títols competencials, així com pels diferents nivells d’administració territorial que intervenen”, i va afegir que "és d’agrair que el projecte de llei doni protagonisme als ajuntaments en el planejament de les costes catalanes així com per l’exercici de les potestats d’intervenció sobre els usos i activitats que es realitzin”. No obstant això, la llei projectada presenta diverses incerteses que caldria resoldre i ·des de la Federació de Municipis de Catalunya confiem que les aportacions de millora que formulem siguin tingudes en compte en la versió definitiva d’aquest text normatiu”.

Cal dir que l’FMC ja es va posicionar durant el tràmit d’audiència, però les seves aportacions no van ser incorporades. "Considerem que hi ha molts aspectes a millorar i confiem que en aquest tràmit parlamentari aconseguim apropar posicions i la veu dels governs locals sigui escoltada”, va destacar l’alcalde de Mataró.

La compareixença del representant de l’FMC s’ha estructurat en sis apartats: el Pla d’ordenació del litoral; els serveis de temporada, el pla d’ús del litoral; el finançament; la Comissió d’Ordenació del Litoral i la seva composició; i, finalment, el control de legalitat de les actuacions en domini públic terrestre o zones de servitud.

Entre d’altres afirmacions, va afirmar que els instruments de planejament general previstos a la legislació urbanística no s’han caracteritzat per ser molt curosos amb l’autonomia local. Segons l’FMC, "la tramitació i aprovació d’un instrument de planificació tan rellevant hauria de comptar amb la participació dels municipis costaners que resultin afectats per les seves previsions”. Ha continuat explicant que "entenem que en els casos en què el pla d’ús del litoral i les platges sigui d’àmbit municipal, l’aprovació definitiva hauria de correspondre a l’ajuntament en ser planejament derivat del Pla d’ordenació del litoral”. "Des de l’FMC creiem que la manca d’un pla d’ús del litoral i de les platges no hauria d’impedir que els ajuntaments autoritzessin serveis de temporada”.

Una de les qüestions més àmpliament desenvolupades en les observacions formulades per l’FMC va ser el règim econòmic per l’exercici de les competències locals sobre el litoral: "el projecte de llei descentralitza en els ajuntaments funcions d’intervenció administrativa sobre les noves activitats que es portin a terme en les zones de servitud de protecció i de trànsit i sobre les que prevegi el pla d’ús del litoral i les platges de cada municipi; però aquestes noves atribucions no s’acompanyen d’un règim econòmic que asseguri la suficiència financera de les hisendes locals”. En definitiva, "encara que considerem positiu que la Generalitat descentralitzi competències en els ajuntaments, caldria garantir el finançament dels ajuntaments per desenvolupar les esmentades competències”.

D’altra banda, "considerem que la composició de la Comissió d’Ordenació del Litoral s’ha de concretar en la llei, garantint la representació municipal per mitjà de les entitats associatives d’ens locals”.

I finalment, entre moltes altres reivindicacions, Bote va dir que "la llei hauria de determinar amb més detall les potestats dels ajuntaments pel que fa al control de legalitat de les actuacions realitzades en el domini públic marítim terrestre o en les zones de servitud subjectes a intervenció administrativa”.

Relacionats:

BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC