• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació
Subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació


La Resolució TSF/2036/2019, de 8 de juliol, publicada al DOGC número 7924, de 24 de juliol de 2019, obre la convocatòria per a l'any 2019 de les subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació

24/07/2019

Els espais de recerca de feina promouen la recerca organitzada i sistemàtica de feina amb l’objectiu de preparar a la persona demandant d'ocupació per a la seva incorporació al mercat laboral, mitjançant la posada en contacte de les persones participants en l'espai amb ofertes de feina que els permetin trobar un lloc de treball adient al seu objectiu professional.

Aquesta convocatòria del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) ve regulada per l’Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació.

Les despeses subvencionables en el marc d'aquesta convocatòria són les corresponents al personal tècnic i les vinculades al desenvolupament de l'acció que s'hagin produït dins del període d'execució i que hagin estat efectivament satisfetes amb anterioritat a la data de presentació de la justificació econòmica.

Poden ser entitats beneficiàries d’aquestes subvencions:

a) Els ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, o les seves entitats dependents o vinculades amb competències en matèria d'ocupació, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

b) Les entitats privades amb personalitat jurídica pròpia amb o sense ànim de lucre constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya amb un mínim de dos anys d'experiència en selecció de personal, valoració de llocs de treball i/o orientació professional.

c) Excepcionalment, podran ser entitats beneficiàries les entitats locals que abastin un territori d'intervenció supralocal de més de 10.000 habitants i que presentin un document de planificació estratègica en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local concertat amb altres agents del territori objecte d'actuació.

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions per a la convocatòria 2019 és de 2.399.450,00 euros.

El procediment per a la concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva. El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució al DOGC.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició
Bases


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC