• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures especials per a la inspecció tècnica de vehicles
Mesures especials per a la inspecció tècnica de vehicles


Ordre SND/413/20202, de 15 de maig, publicada al BOE número 137, de 16 de maig de 2020

17/05/2020

Ampliació de la pròrroga de la validesa del certificat d'inspecció tècnica periòdica dels vehicles: el termini de validesa dels certificats d'inspecció tècnica periòdica dels vehicles la data dels quals de pròxima inspecció es trobés compresa en el període de vigència de l'estat d'alarma, previst en l'apartat primer de l'Ordre SND/325/2020, de 6 d'abril, per la qual s'estableixen criteris interpretatius i es prorroga la validesa dels certificats de verificacions i manteniments preventius establerts en la regulació de seguretat industrial i metrològica, s'amplia en quinze dies naturals per cada setmana transcorreguda des de l'inici de l'estat d'alarma fins que s'hagués produït el venciment del certificat, conforme al que es disposa en el següent quadre:

Data d'inspecció inicial - Període de pròrroga (dies naturals)

Setmana 1: 14 a 20 de març. 30 dies més 15 dies addicionals.

Setmana 2: 21 a 27 de març. 30 dies més 2 períodes de 15 dies.

Setmana 3: 28 de març a 3 d'abril. 30 dies més 3 períodes de 15 dies.

Setmana n. 30 dies més n períodes de 15 dies.

Aquests períodes no s'aplicaran a la validesa dels certificats d'inspecció tècnica periòdica dels vehicles agrícoles destinats a labors en el camp, que serà prorrogada fins al 10 de novembre de 2020.

Emplenament de les targetes ITV i certificats d'inspecció tècnica: Una vegada realitzades les inspeccions tècniques periòdiques dels vehicles que els seus certificats hagin estat objecte de pròrroga automàtica, per a l'emplenament de la data fins la qual és vàlida la inspecció en les targetes ITV i els certificats d'inspecció tècnica dels vehicles als quals es refereixen els articles 10 i 18 del Reial decret 920/2017, de 23 d'octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles, es prendrà com a referència la data de validesa que consti en la targeta ITV i no computarà, en cap cas, la pròrroga dels certificats concedida a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma i de les seves successives pròrrogues.

Aquesta ordre produirà efectes des del 16 de maig de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC