• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Com es pot accedir als ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual
Com es pot accedir als ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual


La Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig, publicada al DOGC número 8134, de 18 de maig, aprova les condicions d'accés als ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual, mitjançant l'adjudicació directa, a les persones arrendatàries d'habitatge habitual, amb l’objectiu de resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer. Específicament, aquests ajuts també han de servir per fer front a la devolució dels ajuts transitoris de finançament regulats a l'article 9 de l’RDLL 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, quan no s'hi pugui fer-hi front

18/05/2020

Els ajuts objecte d'aquesta resolució tenen caràcter finalista i s'atorguen per adjudicació directa i per les quanties i pels períodes màxims establerts al punt 7, i les sol·licituds es resolen seguint l'ordre d'entrada al registre corresponent, amb la documentació completa i correcta, fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària. L'import màxim de la dotació pressupostària d'aquests ajuts és de 14.500.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/480.0001 del pressupost de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'exercici 2020.

L'atorgament dels ajuts resta condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2020 en el moment de la resolució de la concessió. En tots els casos, l'habitatge per al qual se sol·licita l'ajut ha de constituir el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant, que és l'habitatge en el qual s'acredita l'empadronament. Les modalitats d'aquests ajuts són: a) ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer; o .b) ajuts a la cancel·lació total o parcial dels ajuts transitoris de finançament.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC