• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Acord en relació a la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'Impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient
Acord en relació a la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'Impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient


La Resolució EXI/2370/2020, de 22 de setembre, publicada al DOGC número 8242, de 7 d’octubre de 2020, fa públic aquest acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei 5/2020, de 29 d'abril

07/10/2020

La Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat ha adoptat l'acord següent:

1. Iniciar negociacions per resoldre les discrepàncies competencials suscitades respecte als articles 5 (impost sobre estades en establiments turístics), 88 (IRPF), 96 (IRPF) 101.2 (IP), 101.4 (IP), 123.5 (reestructuració sector públic), 144.1 (canvi climàtic), 147.2 (residus), 148.7 (aigües) i 152.2 (infraestructures i mobilitat) de la Llei 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

2. Designar un grup de treball per proposar a la Subcomissió la solució que escaigui.

3. Comunicar aquest acord al Tribunal Constitucional als efectes previstos en l'article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, així com inserir aquest acord al Butlletí Oficial de l'Estat i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC