• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions destinades a les pròrrogues dels agents d'ocupació i desenvolupament local (SOC-Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local-AODL)
Subvencions destinades a les pròrrogues dels agents d'ocupació i desenvolupament local (SOC-Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local-AODL)


La Resolució TSF/2820/2020, de 4 de novembre, publicada al DOGC número 8268, d'11 de novembre, té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l'any 2020 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions per a les pròrrogues dels agents d'ocupació i desenvolupament local, establertes a l'apartat 2.1b) de l'annex 4 de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de Suport al Desenvolupament Local. (DOGC núm. 7673, de 27.7.2018), modificada per l'Ordre TSF/158/2020, de 21 de setembre (DOGC núm. 8233 de 25.9.2020)

11/11/2020

• Les accions subvencionables seran les previstes a l'apartat 2.1b) de l'annex 4 de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol.

• Podran ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta Resolució de convocatòria les entitats previstes a base 3.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol.

• Els requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària estan recollits a la base 4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol. El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la signatura de les declaracions responsables que inclourà la sol·licitud de la subvenció.

• D'acord amb el que preveu l'apartat 6 de l'annex 4 de l'Ordre de bases TSF/123/2018, de 24 de juliol, modificat per l'article 19 de l'Ordre TSF/158/2020, de 21 de setembre, la quantia del mòdul anual econòmic per a cada agent d'ocupació i desenvolupament local és de 36.000,00 euros. En cas que el període anual no s'executi en la seva totalitat, la quantia de la subvenció que correspon percebre serà proporcional al seu temps de treball efectiu, aplicant un mòdul mensual de 3.000,00 euros i/o un mòdul diari de 100,00 euros.

• El termini de presentació de sol·licituds de subvenció per a les pròrrogues dels agents d'ocupació i desenvolupament local anirà des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC fins al dia 20 de novembre de 2020 inclòs.

• Els llocs i els mitjans per a presentar les sol·licituds seran els establerts a la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol.

• Les actuacions subvencionades s'hauran d'iniciar des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud i com a màxim fins al 31 de desembre de 2020, i es tindran en compte les condicions d'inici establertes a l'apartat següent d'aquest article.

• Les condicions d'inici del Programa d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local són les següents:

­ Les pròrrogues dels agents d'ocupació i desenvolupament local es consideren iniciades amb l'acreditació del manteniment de la relació laboral o, si escau, amb la seva efectiva contractació laboral, que s'ha de produir com a màxim fins al 31 de desembre de 2020.

­ El termini d'execució per a cada acció serà d'un any comptador a partir de la continuïtat de la relació laboral o, si escau, de la data d'inici del contracte laboral.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC