• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S'obre la convocatòria de la línia ACOL per a l'any 2020 en relació amb les actuacions del programa Treball i Formació (SOC–TRFO ACOL)
S'obre la convocatòria de la línia ACOL per a l'any 2020 en relació amb les actuacions del programa Treball i Formació (SOC–TRFO ACOL)


Aquesta línia de subvenció va adreçada a un dels col·lectius de persones més desprotegits i, per tant, amb més risc d'exclusió social de la nostra societat que, ara mateix, és un dels primers que pateix les conseqüències d'aquesta crisi sanitària (Resolució TSF/2817/2020, de 4 de novembre, publicada al DOGC número 8268, d’11 de novembre de 2020)

11/11/2020

La resolució obre la convocatòria de la línia ACOL per a l'any 2020, per la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (DOGC núm. 7713, de 26 de setembre de 2018), modificada per l'Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny (DOGC núm. 7896, de 13 de juny de 2019) i per l'Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer (DOGC núm. 8073, de 27 de febrer de 2020)

El Programa Treball i Formació és una política activa d'ocupació adreçada a col·lectius especialment vulnerables i que tenen més dificultat d'inserció en el mercat de treball. Donada l'actual situació originada per la crisi sanitària originada per la pandèmia de la COVID-19 i les conseqüències que aquesta tindrà en l'economia i en la societat, ara més que mai, cal executar mesures d'ocupació que, com aquesta, millorin l'ocupabilitat de les persones amb més dificultats sociolaborals mitjançant la subscripció d'un contracte de treball.

Com a resultat de la gestió de les convocatòries anteriors s'ha posat de manifest que cal que aquest programa de Treball i Formació continuï executant les línies que fins ara ha anat desenvolupant. Aquest any, però, la Línia ACOL per a persones que obtinguin una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d'arrelament social és objecte d'una resolució de convocatòria específica que reguli, de forma més adequada, les condicions d'execució d'aquest programa per a aquest col·lectiu i per a les entitats beneficiàries que participen en la seva realització.

La política activa d'ocupació que es regula en aquesta resolució preveu que les persones migrades que obtinguin una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d'arrelament social puguin subscriure un contracte de treball de 12 mesos a jornada completa i realitzar una acció de formativa, contribuint d'aquesta manera a la seva inserció sociolaboral.

La resolució millora alguns aspectes de la regulació dels mòduls econòmics regulats a les bases 8.1 i 23, i d'acord amb l'article 4, s'adapta el text a la normativa actual de protecció de dades regulada a la base 32 de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC