• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Preguntes freqüents sobre les conseqüències de la suspensió de les regles fiscals 2020 i 2021 en relació amb les entitats locals
Preguntes freqüents sobre les conseqüències de la suspensió de les regles fiscals 2020 i 2021 en relació amb les entitats locals


Per aclarir els dubtes que es plantegen per aplicar aquestes mesures l’Oficina virtual per la coordinació financera amb les entitats locals ha publicat aquest document (es manté el règim d'endeutament del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals?, la suspensió afecta les regles del destí del superàvit de les entitats locals?...)

12/11/2020

Amb la suspensió de l'aplicació de les regles fiscals al 2020 i 2021 que va anunciar el govern de l'Estat el passat 6 d'octubre, es deixen sense efecte els objectius d'estabilitat i de deute públic i no s'aplica la regla de despesa en 2020 i 2021. Aquesta decisió va en línia amb les accions adoptades a nivell europeu i té com a objectiu donar a les administracions públiques tots els instruments possibles per a lluitar contra la pandèmia i protegir a les famílies i les empreses.

L’art. 3 de la Llei d'estabilitat pressupostària estableix que "l'elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres actuacions que afectin les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei es realitzarà en un marc d'estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea".

En aquest sentit, la Comissió Europea i el Consell van aprovar el març passat activar la clàusula general de salvaguarda. I més recentment, aquest mateix mes de setembre, es va comunicar que la clàusula de salvaguarda es mantindrà activa en 2021. Aquesta activació implica que no se suspenen els procediments del Pacte d'Estabilitat i Creixement, però permet als Estats membres posposar i deixar en suspens la via de consolidació fixada amb anterioritat a la crisi. Per tant, la suspensió de les regles fiscals es produeix en compliment de les mesures adoptades per la UE per reforçar la resposta a la crisi i desenvolupar un marc de reconstrucció, transformació i resiliència per a continuar avançant.

Aquesta mesura implica que queden suspesos els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al 2020, com també els fixats per al període 2021-2023 aprovats per les Corts Generals al març i que havien quedat desfasats en la situació actual. Malgrat això, existeixen uns nivells de dèficit de referència que serveixen per permetre el funcionament pressupostari ordinari de tots dos exercicis.

La suspensió de les regles fiscals suposa que els Plans Econòmics Financers (PEF) presentats per Comunitats Autònomes i Entitats Locals per a tots dos exercicis a conseqüència de l'incompliment dels objectius establerts per a 2019 han de considerar-se superats.

La mesura també comporta que l'exigència de destinar el superàvit per a reduir deute, fins i tot sent desitjable, que quedarà en suspens en aquests anys.

Així mateix, els objectius d'estabilitat ja no actuaran com a límit en el destí del superàvit de les CCAA i les EELL per finançar Inversions Financerament Sostenibles (IFS).

Una altra conseqüència rellevant és que la suspensió de les regles fiscals permet que els ajuntaments puguin utilitzar els seus romanents de tresoreria per col·laborar en la recuperació econòmica i social d'Espanya.

En qualsevol cas, tot i que queden suspeses totes les limitacions en matèria de compliment de regles fiscals, hauran de mantenir-se les mesures de seguiment i supervisió, imprescindibles per al reequilibri de les finances públiques. De fet, aquesta suspensió no afecta el compliment de les obligacions previstes en la Llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), o en altres normes no vinculades directament amb les regles fiscals. Així, es mantenen al 2020 els termes del règim d'autorització d'operacions d'endeutament de les CCAA i les EELL, i es mantenen en vigor les obligacions relatives al període mitjà de pagament a proveïdors, així com el control del seu compliment.

Per aclarir els dubtes que es plantegen per aplicar aquestes mesures l’Oficina virtual per la coordinació financera amb les entitats locals ha publicat el document "Preguntas frecuentes sobre las consecuencias de la suspensión de las reglas fiscales 2020 y 2021 en relación con las entidades locales”, que està disponible a l'enllaç inferior.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el document


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC