• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980
Subvencions a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980


L’Ordre JUS/198/2020, de 29 d’octubre, publicada al DOGC número 8270, de 13 de novembre, aprova les bases reguladores per a la concessió de les subvencions a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980. I deroga l'Ordre EXI/115/2017, d'1 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya 1931-1981 (DOGC núm. 7390, de 14.6.2017)

13/11/2020

Els projectes susceptibles de subvenció s'agrupen en els àmbits següents:

Àmbit 1. Projectes adreçats a la conservació, la reparació i la difusió d'espais de memòria que ja hagin estat objecte d'actuacions de recuperació de la memòria democràtica de Catalunya en el moment de publicació de la convocatòria corresponent. A efectes d'aquestes bases, es consideren espais de memòria aquells béns adscrits a un municipi o consell comarcal que configuren el patrimoni memorial de Catalunya i estan relacionats amb algun dels àmbits temàtics de la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica de Catalunya (la Segona República, la Guerra Civil, la dictadura, la Transició, l'exili, la deportació, la repressió franquista, la resistència democràtica i la construcció de la societat democràtica) S'inclouen en aquest àmbit els projectes que incloguin alguna de les actuacions següents:

a) Actuacions adreçades al manteniment i la preservació dels espais de memòria.

b) Actuacions adreçades a la reparació d'espais de memòria.

c) Actuacions adreçades a la posada en valor, dignificació, dinamització i difusió dels espais de memòria.

d) Actuacions adreçades a la restitució de plafons informatius en espais de memòria i senyals d'orientació en itineraris.

e) Actuacions d'adequació de camins i rutes de memòria.

Àmbit 2. Projectes per a la recuperació, dignificació i difusió d'espais de memòria relacionats amb esdeveniments succeïts durant la Segona República, la Guerra Civil, la dictadura, la Transició, o relatius a l'exili, la deportació, la repressió franquista, la resistència democràtica i la construcció de la societat democràtica. Els projectes han de basar-se en la recerca (documental, mitjançant entrevistes o altres mètodes de recerca historiogràfics), han de tenir per objecte recuperar la memòria individual o col·lectiva de fets relatius a la història local, i han de tenir com a finalitat última posar en valor i senyalitzar espais i llocs públics relacionats amb els fets descrits. S'inclouen en aquest àmbit els projectes que incloguin alguna de les actuacions següents:

a) Congressos, simposis, jornades, seminaris i altres actuacions de formació i difusió de caire similar.

b) Projectes educatius.

c) Exposicions temporals.

d) Actuacions culturals i artístiques vinculades directament amb la dignificació i la posada en valor d'espais de memòria.

Àmbit 3. Projectes per a la senyalització d'espais i llocs públics o la realització d'obres en espais de memòria que no hagin estat objecte d'actuacions de recuperació de la memòria democràtica de Catalunya en el moment de publicació de la convocatòria corresponent. Dins d'aquest àmbit hi ha les modalitats següents:

Modalitat a): Projectes per a la senyalització d'espais i de llocs públics destinats a la dignificació i difusió d'esdeveniments relacionats amb la Segona República, la Guerra Civil, la dictadura, la Transició, l'exili, la deportació, la repressió franquista, la resistència democràtica i la construcció de la societat democràtica.

Modalitat b): Projectes d'obres de reforma i millora, d'adequació, d'ampliació i de modernització d'espais de memòria.

Un mateix ens local pot sol·licitar la subvenció per a un projecte diferent per als àmbits 1 i 2, i per a un projecte igual o diferent per a cadascuna de les modalitats de l'àmbit 3. Un mateix grup d'ens locals pot sol·licitar la subvenció per a un projecte conjunt diferent per als àmbits 1 i 2, i per a un projecte conjunt igual o diferent per a cadascuna de les modalitats de l'àmbit 3, amb les condicions que estableix la base 3.4. Un mateix ens local pot formar part de grups diferents.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC