• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Es modifiquen les bases per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el FEDER Catalunya 2014-2020, i de la respectiva convocatòria efectuada per la Resolució PRE/2266/2019, de 14 d'agost
Es modifiquen les bases per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el FEDER Catalunya 2014-2020, i de la respectiva convocatòria efectuada per la Resolució PRE/2266/2019, de 14 d'agost


Les modificacions seran d'aplicació a les sol·licituds presentades a l'empara de la convocatòria pública efectuada per la Resolució PRE//2266/2019, de 14 d'agost, del cofinançament als PECT emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, que es troben pendents del tràmit de resolució i notificació de la preceptiva proposta provisional de concessió (que es regiran per les bases de l'Ordre PRE/161/2019, d'1 d'agost), amb les modificacions aprovades en aquesta ordre (PRE/197/2020, de 10 de novembre, publicada al DOGC número 8270, de 13 de novembre) i en tot allò que els sigui d'aplicació conforme a la fase de tramitació del procediment en què es troben

13/11/2020

La dotació màxima prevista en l'article 4 de la Resolució PRE/2266/2019, de 14 d'agost, amb la mateixa distribució pressupostària entre els sis eixos prioritaris que s'hi estableix en el mateix precepte, passa a ser, de conformitat amb l'Acord de Govern de 6 d'octubre de 2020, de 36.473.697,12 €, que s'han d'entendre distribuïts entre els sis eixos esmentats en la mateixa proporció establerta en l'article 4 esmentat, i que no es finançarà amb fons provinents del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, tal com explicita l'article 4 esmentat, sinó amb càrrec a les anualitats i partides pressupostàries del pressupost de l'Administració de la Generalitat (vegeu el detall en l’ordre).

L’ordre entra en vigor l'endemà de la seva data de publicació al DOGC, és a dir el 14 de novembre de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC