• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S'incrementen les subvencions destinades al manteniment de llocs de treball de persones amb discapacitat en els centres especials d'ocupació
S'incrementen les subvencions destinades al manteniment de llocs de treball de persones amb discapacitat en els centres especials d'ocupació


Segons l’Ordre TES/1060/2020, d’11 de novembre, publicada al BOE de 13 de novembre, amb caràcter extraordinari, durant el 2020, s’incrementen les subvencions per al manteniment de llocs de treball de persones amb discapacitat en els centres especials d'ocupació (art. 4.B).2 de l'Ordre de 16 d'octubre de 1998, per la qual s'estableixen les bases de les ajudes i subvencions públiques destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació i treball autònom, en el supòsit de contractacions efectuades amb persones amb una discapacitat severa, que comporti especials dificultats d'accés al mercat ordinari de treball, en els termes contemplats en l'apartat següent, seran per un import del 55 per cent del salari mínim interprofessional. En el cas de contracte de treball a temps parcial, la subvenció experimentarà una reducció proporcional a la jornada laboral realitzada

13/11/2020

El que es disposa serà aplicable a les subvencions a concedir per les Administracions públiques competents per finançar els costos salarials en els imports assenyalats respecte de les nòmines reportades des de l'1 de gener al 31 de desembre de 2020, de les persones treballadores amb discapacitat contractades en centres especials d'ocupació, sempre que estiguin incloses en algun dels grups següents:

a) Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual, incloses les persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent.

b) Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per cent.

Amb caràcter general, per a la resta dels contractes subscrits per centres especials d'ocupació amb persones treballadores amb discapacitat que no estiguin incloses en algun dels grups assenyalats en l'apartat anterior, es mantindran les quanties de les subvencions establertes en l'article 4.B).2 de l'Ordre del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, de 16 d'octubre de 1998.

L'àmbit d'aplicació d'aquesta ordre ministerial s'estén a tot el territori nacional, sense perjudici de les competències d'execució i d'autoorganització que tenen reconegudes les comunitats autònomes.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC