• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Ajut extraordinari d'emergència de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel confinament perimetral de les comarques de la Cerdanya i del Ripollès arran de la COVID-19
Ajut extraordinari d'emergència de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel confinament perimetral de les comarques de la Cerdanya i del Ripollès arran de la COVID-19


L'objecte d'aquesta convocatòria (Resolució TSF/279/2021, DOGC 9 de febrer) és regular la tramitació i la concessió de l'ajut extraordinari d'emergència destinat a les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions juvenils que preveu el Decret llei 55/2020, de 29 de desembre, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel confinament perimetral de les comarques de la Cerdanya i del Ripollès arran de la COVID-19

12/02/2021

Poden beneficiar-se d'aquest ajut les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions juvenils que estiguin incloses en alguna de les modalitats que preveu l'article 2 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves i que estiguin ubicades a les comarques de la Cerdanya i del Ripollès: cases de colònies; albergs de joventut; granges escola; aules de natura i campaments juvenils.

Totes les entitats, empreses i persones autònomes beneficiàries han de complir els requisits següents:

a) Ser titulars o gestores de la instal·lació o instal·lacions juvenils per a les quals sol·liciten l'ajut, les quals han d'estar inscrites en el Registre d'instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut i ubicades en una de les comarques afectades pel confinament perimetral que recull la Resolució SLT/3397/2020, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a les comarques de la Cerdanya i del Ripollès.

b) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9.00 hores del dia 10 de febrer. El termini estarà obert fins a les 15.00 hores del cinquè dia hàbil a comptar de l'inici del termini. En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la presentació de les sol·licituds, es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius següents.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC