• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Informació a subministrar per les corporacions locals relativa a l’esforç fiscal de 2019 i la seva comprovació a les delegacions d’Economia i Hisenda
Informació a subministrar per les corporacions locals relativa a l’esforç fiscal de 2019 i la seva comprovació a les delegacions d’Economia i Hisenda


Resolució de 10 de febrer, de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, publicada al BOE número 42, de 18 de febrer

19/02/2021

En relació a la remissió anual d’informació sobre l’esforç fiscal, enguany els Ajuntaments hauran de remetre al Ministeri d’Hisenda abans del 30 de juny de 2021 la informació de l’exercici 2019 següent:

a. Recaptacions líquides de l’IBI, IAE, IVTM.

b. Bases imposables, altes, reduccions dels padrons de l’IBI.

c. Tipus de gravamen aplicats a l’IBI.

d. Quota tributària total exigible al municipi per IAE.

e. Certificat de la recaptació obtinguda per l’ens delegat, si s’escau.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC