• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
L’estabilització del personal interí i els ens locals, a debat al Seminari de Dret Local
L’estabilització del personal interí i els ens locals, a debat al Seminari de Dret Local


En la sessió del Seminari de Dret Local organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya que s’està celebrant aquest matí continuem abordant diverses qüestions jurídiques rellevants que afecten el món local. Concretament avui parlem de la situació dels funcionaris interins. Al mateix temps, i per solucionar aspectes més concrets i oferir eines útils per fer front a problemes jurídics, hem analitzem també les competències en el planejament director metropolità segons la jurisprudència recent i el dret de defensa de les actuacions prejurisdiccionals del Tribunal de Comptes

16/04/2021

Com cada sessió del Seminari de Dret Local, avui s’ha iniciat amb un informe d’actualitat jurídica que recull la legislació estatal, l’autonòmica, i la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem i de tribunals superiors de justícia, que més afecta les administracions locals.

A continuació, Joan Mauri i Majós, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, ens ha explicat com es pot estabilitzar el personal interí. En aquest sentit, ha alertat que la situació del personal no permanent en el sector públic espanyol segueix sense tenir una solució clara. A la seva ponència ha informat dels últims pronunciaments del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que semblen haver contribuït a clarificar el panorama existent i a enquadrar-lo en unes coordenades determinades. En aquest sentit, ha explicat l’estat de la qüestió de l’interí; quines són les ofertes públiques d’estabilització (el règim jurídic actual de l’oferta pública de feina; la reacció contra les ofertes públiques d’estabilització, els requisits, etc.); i també què són els processos d’estabilització (característiques, mèrits, proves a realitzar, l’assignació de places, i la negociació).

Seguidament, l’advocat Sebastià Grau i Àvila analitza les competències en el planejament director metropolità segons la jurisprudència recent. Concretament es refereix al plantejament central de la qüestió de les competències a algunes sentències sobre el PDU ‘Gran Via – Llobregat’; a les noves aportacions de la sentència sobre el Pla director urbanístic d’àmbits d’activitat econòmica del Delta del Llobregat; als efectes del reconeixement de l’existència d’un planejament director metropolità; a les possibles mesures legislatives de reforçament de la competència en la formulació del planejament director metropolità; i a l’instrument de la modificació del PGM per assolir determinats objectius d’ordenació com a alternativa al planejament director urbanístic metropolità.

Per últim, l’advocat Rafael Entrena Fabré explica el dret de defensa de les actuacions prejurisdicionals del Tribunal de Comptes. Per a això, analitza les actuacions preprocessals del Tribunal de Comptes, amb una incidència especial en aquelles qüestions que susciten una més gran controvèrsia en la pràctica forense, d’entre les que destaca, de manera significativa, la possible indefensió dels afectats. I afirma que sens dubte el Tribunal de Comptes fa una tasca importantíssima en ordre a l’enjudiciament i condemna d’aquelles conductes doloses i negligents que comporten un perjudici injustificat a les arques públiques, però creu, entre d’altres qüestions, que la seva actuació hauria de ser molt més garantista pel que fa al dret de les defensa de les persones que són cridades al procediment de reintegrament.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
Més informació
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC