• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya
S'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya


La Resolució CLT/1254/2021, de 27 d’abril, publicada al DOGC número 8400, de 3 de maig, aprova aquestes bases, l’objecte de les quals és donar suport als museus de Catalunya per portar a terme l'activitat museística, d'acord amb la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus. S'entén per activitat museística la pròpia per a l'acompliment de les funcions del museu; és a dir, la reunió, protecció, conservació, estudi i exhibició de béns culturals; la difusió del coneixement per a la recerca i l'ensenyament, i la constitució del museu com a espai per a la participació cultural, lúdica i científica dels ciutadans

03/05/2021

També deroga: a) Les bases específiques de les subvencions per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya, que consten a l'apartat 8 de l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 29 de març de 2019, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/845/2019, de 4 d'abril (DOGC núm. 7850, de 9.4.2019), apartat que va ser afegit per l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 9 de maig de 2019, pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/1389/2019, de 20 de maig (DOGC núm. 7882, de 24.5.2019); i, b) La modificació de l'apartat 8 de l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 29 de març de 2019, que consta a l'apartat 5 de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 28 d'abril del 2020, pel qual s'aprova la tercera modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/956/2020, de 6 de maig (DOGC núm. 8130, d'11.5.2020).

En cap cas es pot subvencionar l'execució d'obres. L'adquisició d'equipament o de material inventariable és subvencionable en cas de projectes per a la promoció de l'accessibilitat universal, seguretat, sostenibilitat ambiental i conservació preventiva.

La dotació econòmica de les convocatòries de subvencions corresponents s'ha de distribuir entre províncies. Els sol·licitants de cada província competeixen entre si d'acord amb els criteris de valoració de la base 6.

La dotació econòmica de les convocatòries de subvencions corresponents es finança en part amb càrrec a una aportació econòmica de la Diputació de Lleida, per la qual cosa els museus de la província de Lleida disposen d'una aportació suplementària. No poden rebre aquesta aportació suplementària els museus que siguin de titularitat o estiguin participats per la Diputació de Lleida.

Poden aspirar a aquestes subvencions:
a) Els ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen.
b) Els consorcis locals amb domicili a Catalunya.
c) Les persones físiques, les fundacions i les altres entitats privades sense ànim de lucre que tinguin domicili a Catalunya.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC