• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S'estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya
S'estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya


Aquesta Ordre s'aplica als centres educatius no universitaris de Catalunya, públics i privats, llevat d'aquells que per la seva singularitat tinguin un calendari específic autoritzat. El curs escolar 2021-2022 comprèn el període que va des de l'1 de setembre de 2021 fins al 31 d'agost de 2022 (Ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, publicada al DOGC número 8423, de 2 de juny)

03/06/2021

En el segon cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny, el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà, el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior i en la resta dels ensenyaments de règim especial, llevat de les escoles oficials d'idiomes, les classes han de començar el dia 13 de setembre.

En els cicles formatius de grau superior de formació professional inicial i d'arts plàstiques i disseny, les classes han de començar el dia 20 de setembre.

En els ensenyaments de centres i aules de formació d'adults, les classes han de començar no més tard del 20 de setembre. En els ensenyaments de les escoles oficials d'idiomes les classes s'han d'iniciar no més tard del 27 de setembre.

En tots els ensenyaments, la preparació del curs i l'aprovació d'horaris s'ha d'haver efectuat en els dies anteriors a la data d'inici de les classes.

Les activitats escolars finalitzen el dia 22 de juny, llevat de les dels ensenyaments de règim especial i les de la formació professional, que ho han de fer d'acord amb la seva programació acadèmica. A l'educació secundària obligatòria es programaran activitats amb caràcter obligatori per tots els alumnes, almenys fins al dia 17 de juny.

Amb l'autorització prèvia del director o directora dels serveis territorials, els centres poden programar per als alumnes que inicien el segon cicle d'educació infantil un inici de les classes gradual que, començant el dia 13 de setembre, no vagi més enllà del 20 de setembre i comporti un mínim d'1,5 hores de permanència seguida al centre.

Vacances escolars i dies festius:

­ Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós inclosos.

­ Setmana Santa: de l'11 d' abril al 18 d'abril de 2022, ambdós inclosos.

Així mateix, tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament d'Empresa i Treball, i els dos dies de festa local. En cas que un o ambdós d'aquests dies de festa local caiguin en dia no lectiu, els centres poden afegir-los als de lliure disposició establerts dins el curs escolar corresponent.

Horari a l'educació infantil i primària

L'horari escolar a l'educació infantil i primària s'ha de desenvolupar entre les 8.30 i les 18 hores. L'horari lectiu de l'alumnat comprèn 5 hores lectives diàries, que inclouen l'esbarjo, distribuïdes en dos períodes separats pel descans del migdia, i no pot acabar abans de les 16 hores. En cas que no hi hagi el consens necessari en el si del consell escolar del centre, l'horari marc a infantil i primària serà de 9 a 12.30 hores i de 15.00 a 16.30 hores.

Horari a l'educació secundària obligatòria

En aquests centres l'horari escolar pot organitzar-se en jornada continuada o adequar-se al marc horari general. El marc horari general s'ha de desenvolupar entre les 8 i les 18 hores. La concreció de l'horari individual i la programació d'activitats generals de centre (reunions de docents, esports, etc.) no poden comportar més de tres tardes lliures setmanals per a cada alumne/a. En el cas que es programin 7 hores lectives en un dia caldrà incloure una pausa al migdia per dinar que garanteixi el bon funcionament del servei de menjador i els desplaçaments de l'alumnat que faci els àpats a casa.

Horari als instituts escola

A secundària es mantindran les hores lectives establertes normativament a l'etapa, de manera que l'esbarjo no es pot considerar horari lectiu, llevat d'una autorització expressa per part de la persona titular de la Secretaria de Polítiques Educatives i sense perjudici que s'hi puguin incorporar activitats de caràcter educatiu.

En el cas dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i de primària, l'activitat lectiva no s'iniciarà abans de les 8'30 hores.

En el cas dels ensenyaments d'educació secundària obligatòria, l'activitat lectiva no s'iniciarà abans de les 8 hores.

Es procurarà que l'horari de sortida del centre al final de la jornada escolar sigui el mateix per a tot l'alumnat.

Horari als ensenyaments postobligatoris de batxillerat i de formació professional

Els ensenyaments de batxillerat es podran organitzar amb les mateixes condicions de l'horari de l'educació secundària obligatòria, o bé horari intensiu de matí o tarda, o en altres horaris prèviament autoritzats pel director o directora dels serveis territorials corresponents.

La formació professional inicial s'ha d'organitzar preferentment en sessions de matí o tarda, per tal de facilitar la formació dels alumnes en centres de treball i l'accés dels treballadors. Excepcionalment, també es poden organitzar en sessions de matí i tarda o en altres horaris prèviament autoritzats pel director o directora dels serveis territorials corresponents.

Els ensenyaments de règim especial d'esports i artístics es poden organitzar en sessions de matí i tarda, horari intensiu de matí o tarda o en altres horaris prèviament autoritzats pel director o directora dels serveis territorials corresponents.

Transport

En el marc del que disposa aquesta ordre, els horaris dels centres amb alumnes usuaris del servei de transport escolar s'han d'establir de manera que s'ajustin amb els del transport. En aquest cas, el director o directora dels serveis territorials ha de determinar, amb l'audiència prèvia dels consells comarcals, l'horari dels centres educatius amb alumnes usuaris del servei de transport escolar, a fi de garantir la compatibilitat dels horaris dels vehicles amb els dels centres, optimitzar el transport i aconseguir el nombre mínim de rutes, el nombre màxim d'ocupació de places per vehicle i la coincidència horària per poblacions de residència dels alumnes de les diferents etapes educatives.

Els centres educatius amb servei de transport escolar han de comunicar als serveis territorials la proposta de l'horari escolar per al curs següent no més tard del 15 de juny de 2021.

Horari als centres i aules de formació de persones adultes

Les activitats lectives als centres i aules de formació de persones adultes s'han d'organitzar en sessions de matí, tarda i/o vespre de dilluns a divendres, ambdós inclosos. L'activitat de cada grup, dins l'organització setmanal, s'ha de programar en la mateixa franja horària.

El pla pilot de jornada continuada a primària, que afecta 25 escoles queda prorrogat per al curs 2021-2022.

Aquesta ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC