• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Es crea el Grup de Treball per a la garantia del dret a l'habitatge
Es crea el Grup de Treball per a la garantia del dret a l'habitatge


Es crea el Grup de Treball per a la garantia del dret a l'habitatge, com a òrgan col·legiat adscrit al Departament de la Presidència, el qual li dona suport material i tècnic i li presta els recursos humans necessaris per a l'execució de les seves funcions (Acord GOV/68/2021, d’1 de juny, publicat al DOGC número 8423, de 2 de juny)

03/06/2021

Correspon al Grup de Treball per a la garantia del dret a l'habitatge, proposar al Govern mesures i actuacions en els àmbits de la competència dels departaments de la Presidència, de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, d'Interior, de Drets Socials, i de Justícia, adreçades a garantir el dret a l'habitatge dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya en risc d'exclusió residencial social, especialment d'aquells i aquelles que no disposin dels mitjans necessaris per gaudir d'aquest dret o es trobin en situació de risc de desnonament.

El Grup de Treball té la següent composició:

a) La presidència, que correspon a la persona titular del Departament de la Presidència, o la persona en qui delegui.

b) La vicepresidència, que correspon a la persona titular de la Secretaria General del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, o la persona en qui delegui.

c) Deu vocals, amb rang orgànic de director/a general:

­Dos designats per la persona titular del Departament de la Presidència.

­Dos designats per la persona titular del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.

­Dos designats per la persona titular del Departament d'Interior.

­Dos designats per la persona titular del Departament de Justícia.

­Dos designats per la persona titular del Departament de Drets Socials.

Un funcionari o funcionària del Departament de la Presidència n'exercirà les funcions de secretaria, que assisteix a les sessions amb veu però sense vot. L'exercici d'aquestes funcions no pot comportar la creació o l'ocupació d'un lloc de treball específic a aquests efectes.

La durada del Grup de Treball resta supeditada al compliment de les seves funcions.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'acord


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC