• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: SOC-projecte Treball a les 7 comarques
Subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: SOC-projecte Treball a les 7 comarques


Resolució TSF/1708/2021, de 20 de maig, publicada al DOGC número 8424, de 3 de juny de 2021

03/06/2021

Aquesta resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l'any 2021 per presentar sol·licituds per a la concessió de subvencions del Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 Comarques, les bases del qual estan establertes a l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local (DOGC núm. 7673, de 27 de juliol), modificada per l'Ordre TSF/158/2020, de 21 de setembre (DOGC núm. 8233, de 25 de setembre)

Les actuacions subvencionables són les que preveu l'apartat 2 de l'annex 5 de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol.

Les entitats beneficiàries de les subvencions que estableix aquesta resolució són les que preveu la base 3.3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol. És a dir, les entitats locals de les comarques de l'Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, el Ripollès i la Terra Alta, els seus organismes autònoms i les entitats dependents o vinculades a aquestes amb competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Les persones destinatàries de les subvencions que estableix aquesta resolució són les que preveu la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, modificada per l'article 1 de l'Ordre TSF/158/2020, de 21 de setembre.

El termini de presentació de sol·licituds és des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins al dia 7 de juliol de 2021 inclòs.

Els llocs i els mitjans per presentar les sol·licituds són els que estableix la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol.

Els requisits per presentar les sol·licituds i la manera d'acreditar-les els recull la base 4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
ORDRE TSF/123/2018 de 24 de juliol


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC