• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S'estableix el programa de formació professionalitzadora per al curs 2021-2022
S'estableix el programa de formació professionalitzadora per al curs 2021-2022


La Resolució EDU/2183/2021, publicada al DOGC número 8457, de 14 de juliol, té per objecte establir, per al curs 2021-2022, els programes de formació professionalitzadora en el context del Programa de noves oportunitats, adreçats als joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 anys d'edat en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que en el moment d'iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació

14/07/2021

Els programes de formació professionalitzadora tenen una finalitat orientadora, formativa i professionalitzadora en diferents perfils professionals. Se centren a acompanyar els i les joves en la reincorporació al sistema educatiu o en l'adquisició de la formació professionalitzadora de caràcter bàsic que els faciliti la inserció laboral. Aquesta finalitat es concreta en els aspectes següents:

a) Afavorir el desenvolupament maduratiu dels i de les joves a partir del treball de les competències transversals, personals i socials perquè tinguin una participació activa en la societat com a ciutadans i ciutadanes responsables.

b) Facilitar la informació i l'orientació professionals que facilitin el disseny d'un projecte formatiu-professional i vital adaptat a cada jove, ja sigui per a la reincorporació a altres itineraris formatius o bé per a la inserció professional.

c) Desenvolupar les competències professionals de les qualificacions de nivell 1 del Catàleg de qualificacions professionals vigent a Catalunya i adequades al perfil professional de l'itinerari que cada jove estableixi.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC