• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions dels àmbits 1, 2 i 3 a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980, per a actuacions desenvolupades els anys 2020 i 2021
Subvencions dels àmbits 1, 2 i 3 a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980, per a actuacions desenvolupades els anys 2020 i 2021


La Resolució obre la convocatòria per a la concessió, mitjançant un règim de concurrència competitiva, d'aquestes subvencions, definides segons les bases reguladores. L'import màxim de cada subvenció és de 56.000 euros per a l'àmbit 1, 40.000 euros per a l'àmbit 2 i 96.000 euros per a l'àmbit 3. El termini de presentació de les sol·licituds és de vint dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC (Resolució JUS/2257/2021, de 16 de juliol, publicada al DOGC número 8460, de 19 de juliol)

21/07/2021

Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades per l'Ordre JUS/36/2021, de 10 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931- 1980, i es deroga l'Ordre JUS/198/2020, de 29 d'octubre (DOGC núm. 8270, de 13.11.2020).

L'import màxim de cada subvenció és de 56.000 euros per a l'àmbit 1, 40.000 euros per a l'àmbit 2 i 96.000 euros per a l'àmbit 3 i, en tot cas, no ha d'excedir els percentatges següents:

a) El 80 % de la despesa total del pressupost elegible, en cas que l'ens sol·licitant de l'ajut sigui un municipi, consell comarcal, mancomunitat de municipis, consorci adscrit a ens locals i entitat municipal descentralitzada de Catalunya de menys de 5.000 habitants.

b) El 50 % de la despesa total del pressupost elegible, en cas que l'ens sol·licitant sigui un municipi, consell comarcal, mancomunitat de municipis, consorci adscrit a ens locals i entitat municipal descentralitzada de Catalunya de 5.000 habitants o més.

El termini d'execució de les actuacions que són objecte de subvenció d'aquesta convocatòria és el comprès entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2021. Les actuacions que són objecte d'aquestes subvencions s'han d'haver dut a terme en el període esmentat.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
Més informació al web


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC