• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Bases de les ajudes per a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització
Bases de les ajudes per a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització


L'Ordre ICT/949/2021, de 10 de setembre, publicada al BOE número 218, d'11 de setembre de 2021, té per objecte aprovar les bases reguladores de les subvencions destinades a secundar i impulsar millores en la modernització, a través de la transformació digital i sostenible, dels canals de distribució, mercats municipals, àrees comercials, mercats de venda no sedentària i canals curts de comercialització, que escometin entitats locals, així com la convocatòria corresponent a 2021

13/09/2021

El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva, i s'iniciarà d'ofici mitjançant convocatòria pública.

El procediment de concessió s'atindrà al que s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre i al seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, amb les característiques que estableixen aquestes bases reguladores.

La convocatòria es publicarà en la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS) i un extracte de la mateixa al BOE.

Podran acollir-se a les ajudes establertes en aquesta ordre les següents entitats locals:

a) Els municipis, representats pels seus respectius ajuntaments.

b) Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els capítols i consells insulars.

c) Les comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis, instituïdes per les comunitats autònomes de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i els corresponents Estatuts d'Autonomia.

d) Les mancomunitats de municipis, sempre que els municipis de població superior a 100.000 habitants no representin més del seixanta per cent del total de la població de la mancomunitat.

La inversió mínima a realitzar dependrà del nombre d'habitants que els beneficiaris indicats en l'article 3 de la present ordre tinguin dins de la seva demarcació, conforme a les dades del Reial decret pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal vigent en el moment de presentar la sol·licitud:

a) Municipis de més de 300.000 habitants: inversió mínima d'1.000.000 d'euros.

b) Municipis d'entre 100.000 i 300.000 habitants: inversió mínima de 500.000 euros.

c) Municipis de menys de 100.000 habitants: inversió mínima de 200.000 euros.

La tramitació electrònica serà obligatòria en totes les fases del procediment. Les sol·licituds, comunicacions i altra documentació exigible relativa als projectes que concorrin a aquest suport financer, seran presentades en el registre electrònic del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Es convoquen ajudes per a l'any 2021, en els termes establerts en les bases reguladores incloses en el capítol II d'aquesta ordre, destinades a secundar i impulsar millores en la modernització dels canals de distribució, mercats municipals, àrees comercials, mercats de venda no sedentària i canals curts de comercialització, que escometin entitats locals.

El pressupost assignat a la present convocatòria ascendeix a 66.446.861,52 euros.

El termini per presentar sol·licituds serà fins el dia 30 de setembre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC